Objekte Private

001

Tavolina e kuzhines e punuar me kuarc Calypso dhe lavaman kuarci Vortium

View 
002

Shkallet e punuara me mermer Rosa Portogallo dhe ato te jashtme me granit Africa Red.

View 
003

Mure dekoruese te mveshura me Green onyx.

View 
005

Kuzhina e punuar me mermer Breccia sarda, Dyshemja dhe shkallet me mermer Nero Marquina ne kombinim me Bronzo Amani Nje pjese e aminit me mermer Rosa Portogallo dhe pjesa e mureve te wellness-it me mermer Botticino.

View